Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун каржылоону уюштурууну оптимизациялоо максатында, Кыргыз Республикасынын "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Мыйзамынын 31-беренесин жетекчиликке алып, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бишкек шаардык кеңештин 2009-жылдын 2-декабрындагы № 114 "Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун каржылоону уюштуруу жөнүндө" токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-пунктунун бешинчи абзацындагы:

- мамлекеттик тилдеги текстте "мэриясынын" деген сөз "жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "гранттык комиссиясынын" деген сөздөрдөн кийин "типтүү" деген сөз менен толукталсын;

2) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 1-тиркемесиндеги:

- биринчи абзацтагы "Бишкек шаарынын мэриясы" деген сөздөр "Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 3.1-пункттун үчүнчү абзацы алынып салынсын;

- 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7-пункттар күчүн жоготту деп табылсын;

- "Тараптардын юридикалык дареги жана башка реквизиттери" бөлүмүндөгү:

"Бишкек шаарынын мэриясы" деген сөздөр "Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

"720000" цифра жана "Чүй проспекти, 166" деген сөздөр алынып салынсын;

3) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 2-тиркемесинин 5-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

4) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 3-тиркемесиндеги:

6-пункттун үчүнчү абзацында "Бишкек шаардык мэриясы" деген сөздөр "Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

5) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 4-тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда берилсин;

6) жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун 5-тиркемесиндеги:

- 10-пункт "Тастыктоочу" деген сөздүн алдында "Алдын-ала" деген сөз менен толукталсын, "үч уюмдан жеткирүүчүлөрдөн (подрядчик) кем эмес" деген сөздөр алып салынсын;

- 11-, 12- жана 14-пункттар күчүн жоготту деп табылсын.

2. Бишкек шаардык кеңештин 2009-жылдын 2-декабрындагы № 115 "Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарынын өнүгүүсүнө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун каржылоо тартиби жөнүндө" жана "Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясы жөнүндө" жоболорду бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген "Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган жергиликтүү жамааттардын долбоорлорун каржылоо тартиби жөнүндө" жобого:

- 3-пункттагы:

биринчи абзацындагы "Бишкек шаарынын мэриясы" деген сөздөр "Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

жетинчи абзацында "Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттиги (мындан ары агенттик) тарабынан "Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясы жөнүндө" жобого ылайык ушул максаттарга багытталган каражаттарынын эсебинен" деген сөздөр "Администрациялык райондор боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациялары тарабынан" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 5-пункттагы:

пункттун бардык тексти боюнча ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү "Бишкек шаарынын мэриясы" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

алтынчы абзацында "Агенттик" деген сөз "Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

сегизинчи абзацында "Бишкек шаарынын мэриясы" деген сөздөр алынып салынсын;

он бешинчи абзац алынып салынсын;

2) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген "Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясы жөнүндө" жобого:

- 1-пункттагы:

биринчи абзацтын биринчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"Гранттык комиссия администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын чечими менен Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясынын типтүү курамына ылайык түзүлөт.";

үчүнчү абзацында:

"Бишкек шаарынын мэриясынын" деген сөздөр алынып салынсын;

"Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек башкармалыгынын", "Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек шаарынын району боюнча аймактык башкармалыгы, администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

мамлекеттик тилдеги текстте "каржылоосуна катышкан" деген сөздөрдөн кийин "эл аралык уюмдардын жана донорлордун" деген сөздөр менен толукталсын;

бешинчи абзацы төмөндөгүдөй редакцияда берилсин:

"Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясынын жыйналышы, гранттык комиссиянын тизмедеги курамынын көпчүлүгү катышкан учурда укуктуу (кворум) деп эсептелет";

- 2-пунктта:

пункттун бардык тексти боюнча:

ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү "Бишкек шаарынын мэриясы" деген сөздөр тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

ар түрдүү жөндөмөлөрдөгү "Агенттик" деген сөз тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "Администрациялык район боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

бешинчи абзацтагы "Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин базасында (мындан ары - Агенттик") деген сөздөр алып салынсын;

он жетинчи абзацтагы мамлекеттик тилдеги текстте "№ 1 формасына" деген сөздөр "белгиленген форма боюнча" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

он тогузунчу абзацтан тартып жыйырма экинчи абзацты кошуп алганга чейинкилер алынып салынсын;

жыйырма үчүнчү абзацтагы биринчи сүйлөм алынып салынсын;

жыйырма тогузунчу абзацтагы "Агенттиктин эксперттеринин" деген сөздөр "администрациялык райондор боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрацияларынын тийиштүү адистеринин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

отуз экинчи абзацтагы "аймактык депутаттык топтор" деген сөздөр алынып салынсын;

- 3-пункт күчүн жоготту деп табылсын.

3. Администрациялык райондорунун башчылары:

а) ушул токтом менен бекитилген типтүү курамдын негизинде гранттык комиссиялардын курамын бекитсин;

б) жергиликтүү жамааттардын долбоорлорунун конкурстарын даярдоо жана өткөрүү, жеңүүчүлөрдү каржылоо жана долбоорлорду ишке ашыруу мониторингин жүргүзүү боюнча иштерди уюштурсун.

4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек шаарынын райондору боюнча аймактык башкармалыктары администрациялык райондор боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациялардын бюджетинде дем берүүчү (үлүштүк) гранттарга карата каралган каражаттардын эсебинен ушул токтомдон келип чыккан иш-чараларды каржылоону камсыздасын.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин бюджет жана финансы боюнча (Н.А.Кулматова), жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштер боюнча (Ч.З.Жумалиев) туруктуу комиссияларына жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри А.К.Бакетаевге жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы            Ж. Б. Абиров

2019-жылдын 28-майы