Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

Бишкек шаардык кеңештин

ТОКТОМУ

 

Бишкек шаардык кеңештин 2015-жылдын 20-майындагы №126

“Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө”

токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

 

Кыргыз Республикасынын “Борбордун статусу жөнүндө” мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын борборунда шаар курулуш жана архитектура чөйрөсүндөгү саясаттын натыйжалуу ишке ашуусун жогорулатуу, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын  Салык кодексинин 52-1, 108, 112 жана 131-беренелерине ылайык салыктык укуктук мамилелер чөйрөсүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын мындан ары ишке ашыруу максатында, Бишкек шаардык кеңеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.                     Бишкек шаардык кеңештин 2015-жылдын 20-майындагы №126 «Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө» токтому менен бекитилген 1-тиркемеге төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

«Түзүмдүк бөлүмдөр» графасындагы:

2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«2. Жер ресурстар башкармалыгы (43 шт. бирдик)»;

3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«3. Жерди пайдалануу жана курулуш башкармалыгы (49 шт. бирдик)»;

22 жана 23-пункттар менен толукталсын:

«22. Муниципалдык мүлк башкармалыгы (29 шт. бирдик)»;

«23. Бишкек шаарынын жергиликтүү бюджетинин кирешелер башкармалыгы (16 шт. бирдик)».

2.                     Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

 

3.                     Ушул токтомдун   аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин муниципалдык менчик жана жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына (К. К. Конгантиев), бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына (Э. Ш. Докенов) жана Бишкек шаарынын биринчи вице-мэринин милдетин аткаруучу  Э. З. Зарлыковго жана Бишкек шаарынын вице-мэри Б. О. Дюшембиевге жүктөлсүн.

Бишкек шаардык

кеңештин төрагасы                                                  А. М. Кененбаев                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений

в  постановление Бишкекского городского кенеша

«Об утверждении структуры и штатной численности

мэрии города Бишкек» от  20 мая 2015 года № 126

 

 

         В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О статусе столицы», в целях повышения эффективной реализации политики в сфере градостроительства и архитектуры в столице Кыргызской Республики, а также дальнейшей реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере налоговых правоотношений, в соответствии со статьями 52-1, 108, 112 и 131 Налогового кодекса Кыргызской Республики, Бишкекский городской кенеш

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Внести в приложение 1, утвержденное постановлением Бишкекского городского кенеша «Об утверждении структуры и штатной численности мэрии города Бишкек» от  20 мая 2015 г. №126, следующие изменения и дополнения:

          в графе «Структурные подразделения»:

             пункт 2 изложить в следующей редакции:

         «2. Управление земельных ресурсов (43 шт. ед.)»;

              пункт 3 изложить в следующей редакции:

          «3. Управление землепользования и строительства (49 шт. ед.)»;

         дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:

         «22. Управление муниципального имущества (29 шт. ед.)»;

         «23. Управление доходов местного бюджета города Бишкек (16 шт. ед.)».

         2. Зарегистрировать настоящее постановление и направить  в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянные комиссии Бишкекского городского кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре (Конгантиев К. К.), по бюджету и финансам (Докенов Э. Ш.),  исполняющего обязанности  первого вице-мэра города Бишкек Зарлыкова Э. З. и вице-мэра города Бишкек Дюшембиева Б. О.

Председатель Бишкекского

городского кенеша                                                                А. М. Кененбаев