Шрифттин өлчөмү
Аралык
Сүрөттөр
 

          Долбоор

                                                                                                          Бишкек шаарынын мэриясы

                                                                                                          2019-ж. “13” январь

 

БИШКЕК ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ

 

Бишкек шаардык кеңештин 2018-жылдын 6-февралындагы № 54 “Бишкек шаарынын Түштүк зонасындагы суу түтүк жана канализациянын долбоорлонгон тармактарына техникалык шарттарды берүү жана курулуш, реконструкциялоо, багытын өзгөртүү, кайра пландоо объекттерин кошуунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобону жана долбоорлонгон инженердик тармактарга техникалык шарттарды берүүгө жана курулуш, реконструкциялоо, багытын өзгөртүү, кайра пландоо объекттерин кошууга уруксат берүүгө тарифтерди бекитүү тууралуу” токтомун ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, Бишкек шаарынын прокуратурасынын 2019-жылдын 28-февралындагы № 11/11-0-5-19 жазма эскертүүсүнө, Бишкек шаарынын прокуратурасынын 2019-жылдын 5-июлундагы № 11/8-0-73-19 сунуштамасына ылайык, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2019-жылдын 10-декабрындагы чечиминин негизинде, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Бишкек шаардык кеңеш

                                               ТОКТОМ КЫЛАТ:             

1. Бишкек шаардык кеңештин 2018-жылдын 6-февралындагы №54 “Бишкек шаарынын Түштүк зонасындагы суу түтүк жана канализациянын долбоорлонгон тармактарына техникалык шарттарды берүү жана курулуш, реконструкциялоо, багытын өзгөртүү, кайра пландоо объекттерин кошуунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобону жана долбоорлонгон инженердик тармактарга техникалык шарттарды берүүгө жана курулуш, реконструкциялоо, багытын өзгөртүү, кайра пландоо объекттерин кошууга уруксат берүүгө тарифтерди бекитүү жөнүндө” токтомуна төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 1) - токтомдун аталышындагы “техникалык шарттарды берүүгө жана кошууга уруксат берүү үчүн тарифтерди” сөздөрү “техникалык шарттарды берүү үчүн төлөмдү жана технологиялык кошуу үчүн төлөмдүн базалык өлчөмүн” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 1-пункттун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“2) Бишкек шаарынын Түштүк зонасындагы суу түтүк жана канализация тармактарына техникалык шарттарды берүү үчүн төлөмдүн өлчөмү жана курулуш, реконструкциялоо, багытын өзгөртүү, кайра пландоо объекттерин технологиялык кошуу үчүн төлөмдүн базалык өлчөмү ушул токтомдун 2-тиркемесине ылайык.;

- 5-пункттун 1-пунктчасы төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Келишимде долбоорлонгон инженердик тармактарга технологиялык кошуу үчүн төлөмдү 6 (алты) айга чейинки мөөнөткө узартуу менен этап боюнча төлөө мүмкүнчүлүгү тараптардын макулдашуусу боюнча каралсын;”;

 - 5-пункттун 6-пунктчасындагы “кошулууга уруксат” сөздөрү “технологиялык кошуу” сөздөрү менен алмаштырылсын;

  • 7-пункттун 2-абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

“Бишкек шаарынын Түштүк зонасындагы суу менен жабдуу жана сууну бөлүштүрүүнүн жүктөмдөрүнүн эсеби бир кишиге жалпы турак жай аянтынын 20 чарчы метрден көп эмес ченеми (турак үйлөрдө жайгашкан паркингдерди, лифт шахталарын, кирүү топторун жана турак эмес жайларын эсепке албастан)  жана ысык суунун батир боюнча даярдалышын эсепке алуу менен, бир кишиге суткасына 341 л муздак сууну керектөө ченеми менен жүргүзүлсүн.”;

 - 7-пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

“Турак үйдө долбоорлонгон турак эмес жайлар (турак үйдүн турак эмес жайлары, коммерциялык жана коммерциялык эмес түзүмдөр) үчүн, ошондой эле жашоо үчүн пайдаланылбаган ар кандай функционалдык багытта өзүнчө турган объекттер үчүн курулуш ченемдеринин жана эрежелеринин жоболоруна жараша суу менен жабдуу жана сууну бөлүштүрүүнүн ченемдери колдонулат.”;

2) жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Бишкек шаарынын Түштүк зонасындагы суу түтүк жана канализациянын долбоорлонгон тармактарына техникалык шарттарды берүү жана курулуш, реконструкцияланган, багытын өзгөрткөн, кайра пландалган объекттерин кошуунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобого төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

 - 13-пунктта “, бекитилген тарифтерге ылайык” сөздөрү “белгиленген өлчөмдө” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

 - IV бөлүмдүн аталышындагы “кошулуу үчүн уруксат” сөздөрү “технологиялык кошуу үчүн” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

         - 15-пунктта:

ар кандай жөндөмөдөгү “кошулууга уруксат” деген сөздөр тийиштүү жөндөмөдөгү “технологиялык кошуу” сөздөрү менен алмаштырылсын;

 “тарифтерге” сөзү “технологиялык кошуу үчүн төлөмдүн базалык өлчөмүнө” сөздөрү менен алмаштырылсын;

         - 16-пунктта “кошулууга уруксат” сөздөрү “технологиялык кошууга” сөздөрү менен алмаштырылсын;

- 17-пунктта:

 биринчи абзацтагы “- кошулууга уруксат” сөздөрү “технологиялык кошуу” сөздөрү менен алмаштырылсын;

“г)” пунктчасында “кошулууга уруксаттын жалпы наркы” сөздөрү “технологиялык кошуунун жалпы наркы” сөздөрү менен алмаштырылсын;

- 18-пунктта ар кандай жөндөмөдөгү “кошулууга уруксат” сөздөрү тийиштүү жөндөмөдөгү “технологиялык кошуу” сөздөрү менен алмаштырылсын;

-19-пунктта “кошулууга уруксат” сөздөрү “технологиялык кошуу” сөздөрү менен алмаштырылсын;

- 20-пунктта:

биринчи абзацтагы “кошулууга уруксат” сөздөрү “технологиялык кошуу” сөздөрү менен алмаштырылсын;

 - төмөнкү мазмундагы экинчи, үчүнчү, төртүнчү абзацтар менен толукталсын:

“Келишимде төлөмгө 2 млн. (эки миллион) сомдон ашкан сумма учурунда долбоорлонгон инженердик тармактарга технологиялык кошуу үчүн төлөмдү 6 (алты) айга чейинки мөөнөткө узартуу менен этап боюнча төлөө мүмкүнчүлүгү тараптардын макулдашуусу боюнча каралат.

 Баштапкы төлөм төлөөгө коюлган сумманын 30 пайызынан кем эмесин түзүшү керек.

Калган төлөмдөрдү куруучу бирдей үлүш менен ай сайын төлөп турат.”;

- 21-пунктта:

 “толук көлөмдө” сөздөрү “келишимге ылайык” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

         төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“Долбоорлоо процессинде же объектти эксплуатацияга киргизүүдө суу менен жабдуу жана/же сууну бөлүштүрүү боюнча жүктөмдөрдүн айырмачылыктары табылган учурда Бишкексууканал  тарабынан Бишкекбашкыархитектуранын  суроо-талабы боюнча технологиялык кошуу үчүн төлөмдү кайра эсептөө жүргүзүлөт. Техникалык шарттар жана технологиялык кошуу үчүн төлөм мурда төлөнгөн төлөмдөрдү эсепке алуу менен ушул токтомдо белгиленген тартипте жүргүзүлөт.”;  

- 24-пункттун экинчи абзацындагы “кошулууга уруксаттын” сөздөрү “технологиялык кошуу” деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 25-пункттун биринчи абзацында “объекттердин Бишкек шаарынын суу менен жабдуусунун борборлоштурулган тутумуна  кошулушуна Бишкексууканал уруксат берет” сөздөрү “Бишкек шаарынын суу менен жабдуунун борборлоштурулган тутумуна объекттерди  технологиялык кошуу” сөздөрү менен алмаштырылсын;

- 26-пункттун б), д) пунктчаларында ар кандай жөндөмөдөгү  “кошулууга уруксат” сөздөрү тийиштүү жөндөмөдөгү “технологиялык кошуу” сөздөрү менен алмаштырылсын;

- 27-пунктта “кошууга уруксат” сөздөрү “технологиялык кошуу боюнча чечим” сөздөрү менен алмаштырылсын;

 - 29-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

 “29. Инженердик тармактарга технологиялык кошуу үчүн төлөөнүн эсеби Бишкек шаардык кеңеш тарабынан бекитилген төлөмдүн базалык өлчөмүнө ылайык, төмөнкү формула боюнча Бишкексууканал тарабынан жүргүзүлөт:

С = П х М,

мында:

С – инженердик тармактарга технологиялык кошуу үчүн куруучу тарабынан төлөөгө тийиштүү сумма;

П – инженердик тармактарга технологиялык кошуу үчүн Бишкек шаардык кеңеш тарабынан бекитилген төлөмдүн базалык өлчөмү;

М – суу менен жабдуу (суу түтүк) жана сууну бөлүштүрүү (канализация)  боюнча суралган жүктөмдүн кубаттуулугу.”;

3) жогоруда аталган токтомдун 2-тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын.

2. Ушул токтомдун колдонулушу Бишкек шаардык кеңештин 2018-жылдын 6-февралындагы № 54 “Бишкек шаарынын Түштүк зонасындагы суу түтүк жана канализациянын долбоорлонгон тармактарына техникалык шарттарды берүү жана курулуш, реконструкциялоо, багытын өзгөртүү, кайра пландоо объекттерин кошуунун тартиби жана шарттары жөнүндө жобону жана долбоорлонгон инженердик тармактарга техникалык шарттарды берүүгө жана курулуш, реконструкциялоо, багытын өзгөртүү, кайра пландоо объекттерин кошууга уруксат берүүгө тарифтерди бекитүү жөнүндө” токтому күчүнө кирген күндөн баштап келип чыккан мамилелерге карата жайылтыла тургандыгы белгиленсин.

3. Ушул токтом каттоодон өткөрүлсүн жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаардык кеңештин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясына (Абдраев Б.К.), турак жай-коммуналдык чарба, отун-энергетикалык комплекс, транспорт, коммуникациялар жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына (Салымбеков Ж.М.) жана Бишкек шаарынын вице-мэрлери У.Ш.Азыгалиевге жана М.К.Амантуровго жүктөлсүн.

Бишкек шаардык кеңештин төрагасы                     Ж. Б. Абиров

Тиркемелер:

-маалымкат-негиздеме (doc. 138Кб)

- салыштырмалуу таблица (doc. 126Кб)

-юридикалык корутунду (doc. 29Кб)